Kto chce vydať jazzový album tento rok ???

Kto chce vydať jazzový album tento rok ???
Logo

  15.01.2018

Slovenská jazzová spoločnosť (ďalej iba SJS) oznamuje, že prijíma projekty na vydanie CD nosičov pre hudobníkov a skupiny v oblasti jazzu na kalendárny rok 2018. SJS prostredníctvom svojej rady každoročne navrhuje vydavateľstvu Musica Slovaca pri Hudobnom fonde jeden edičný titul pre CD z oblasti jazzovej hudby. V snahe o transparentnosť tohto procesu sa rada na svojom zasadaní rozhodla osloviť širokú obec potencionálnych záujemcov o túto možnosť vydania CD.

Podmienky: Do 16.2.2018 treba poslať e-mailom (sjs@gti.sk) návrh na vydanie CD, ktorý musí obsahovať obsadenie skupiny alebo približnú zostavu účinkujúcich na CD, autorov skladieb a aspoň približnú dramaturgiu.

Prihlášky posielajte ako prílohu vo word-e.

K žiadosti treba pripojiť aj stručný životopis s doteraz vydanou diskografiou. Diskografiu (+ rok vydania) zasiela: skupina, ktorá sa o CD uchádza, hudobník ktorý je v názve kapely aj predkladateľ projektu.

Nahrávky nie sú potrebné, projekt stačí zaslať e-mailom (ako prílohu k e-mailu). Do „predmet“ e-mailovej správy je potrebné uviesť „SJS CD“.

 

Uzávierka prijímania projektov: 16.2.2018 !!!